Realizacja projektu w województwie lubelskim

Podczas trwania projektu Gra o Budżet. Aktywizacja obywateli Świdnika i Lublina w zakresie budżetu partycypacyjnego zrealizowanych zostało szereg działań.

Na przestrzeni lat 2014 – 2015 zespół Centrum Rozwiązań Systemowych zaadaptował do polskich realiów amerykańską grę symulacyjną Budget Games stworzoną przez Innovation Games®. Gra została kilkukrotnie prze-kalibrowana i przygotowana do rozgrywek ogólnomiejskich i dzielnicowych w miastach Lublin oraz Świdnik. Łącznie z rozgrywką testową zrealizowanych zostało osiem spotkań mających charakter innowacyjnych konsultacji społecznych z użyciem Gry o Budżet.  Szczególne, dedykowane młodym mieszkańcom dzielnic Lublina rozgrywki odbyły się w tym roku na Wieniawie i na Bronowicach oraz w mieście Świdnik. W rozgrywkach wzięło udział łącznie ponad 430 uczestników.

Gra stwarza bezpieczne środowisko, w którym można popełniać błędy bez ponoszenia ich konsekwencji. Ze względu na swój interaktywny, angażujący charakter rozgrywka jest postrzegana jako coś, co dzieje się naprawdę. Dzięki temu gracze przyswajają więcej informacji, uczą się szybciej i wypracowują zdolność do intuicyjnego podejmowania trafnych decyzji. Ale Gra o Budżet to nie tylko fascynująca symulacja o dużym potencjale edukacyjnym – to również pełne emocji interakcje międzyludzkie. Dlatego, każda rozgrywka realizowana była przez dwójkę prowadzących, a pracę grup przy stolikach wspierali specjalnie przeszkoleni moderatorzy. W ramach projektu zrealizowano dwa szkolenia na moderatorów. Kilkunastu ich uczestników zostało wolontariuszami moderującymi poszczególne rozgrywki.

We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego, która objęła patronat honorowy nad rozgrywkami w Lublinie realizowany był konkurs plastyczny dla dzieci, który ma swoją kontynuację do końca listopada 2015 roku. Konkurs Zmalujmy coś razem jest dodatkowym działaniem, które zakłada pobudzenie partycypacji dzieci poprzez kreatywne i twórcze tworzenie projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Przyczynia się tym samym do promowania idei partycypacji w życiu publicznym i w zrządzaniu miastem, wsią.

W partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, islandzką Citizens Foundation i we współpracy z przedstawicielami miast Świdnik i Lublin powstaje publikacja, która porusza temat angażowania się obywateli w zarządzanie swoim miastem, przedstawia dobre praktyki w tym obszarze stosowane w Polsce i na świecie oraz prezentuje innowacyjne narzędzie, jakim jest Gra o Budżet. Przekazujemy potrzebną wiedzę do jego zastosowania: opis metody oraz dokładne instrukcje do przygotowania i przeprowadzenia Gry o Budżet w każdym mieście i gminie w Polsce. Publikacja ta adresowana jest do samorządowców, przedstawicieli władz, reprezentantów organizacji pozarządowych, lokalnych aktywistów, którzy chcą poznać narzędzia ułatwiające działanie na rzecz dobra swoich miast i gmin.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów relacjonujących poszczególne rozgrywki. Relacje zawierają wypowiedzi uczestników, organizatorów, prowadzących oraz obserwatorów i ekspertów – przedstawicieli miejskich instytucji uczestniczących w rozgrywkach.

Ogólnopolska jednodniowa konferencja podsumuje projekt, zaprezentuje jego doświadczenia oraz zbuduje platformę wymiany koncepcji, doświadczeń a co najważniejsze zachęci do replikowania dobrej praktyki w zakresie stymulowania obywateli do partycypowania w życiu publicznym. W konferencji wezmą udział przedstawiciele partnerów – Gminy Lublin, ZMP i Citizens Foundation oraz eksperci zewnętrzni. Konferencja planowana jest na styczeń 2016 roku. Udział w niej będzie nieodpłatny. Już dziś zapraszamy przedstawicieli samorządów i NGO zajmujących się tematyką budżetów partycypacyjnych oraz zainteresowanych prelegentów do zgłaszania chęci udziału w tym wydarzeniu. Niebawem opublikujemy szczegóły.

Na zakończenie projektu powstanie film dokumentujący przebieg jego realizacji.15 października 2015 r.